Θεματολογία

 1. Κυκλική οικονομία – Απαιτήσεις Νέου Νομοθετικού πλαισίου
 • ανακοίνωση της ΕΕ σχετικά µε το WtE (DGENVI, ΥΠΕΝ) 
 • αναθεώρηση WFD
 1. Εθνικός σχεδιασµός αποβλήτων – Περιφερειακοί σχεδιασµοί
 • Αναθεώρηση ΕΣΔΑ σύµφωνα µε τις νεότερες κατευθύνσεις της ΕΕ για την κυκλική οικονοµία
 • Επικίνδυνα αδιέξοδα σε περιοχές τις Ελλάδας (Αττική, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Πελοπόννησος κ.ά.) 
 1. Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων  (τεχνολογίες εναλλακτικής διαχείρισης και λοιπές)
 • Πρόληψη- Τεχνικές μείωσης των αποβλήτων – Επαναχρησιμοποίηση
 • Ανακύκλωση, Ενεργειακή αξιοποίηση, Διάθεση  – Ανάκτηση και αξιοποίηση ξηρού κλάσµατος αστικών αποβλήτων
 • Ανάκτηση και αξιοποίηση βιο-αποβλήτων
 • Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων
 • Ανακύκλωση  /  Θερμική επεξεργασία.
 • Συν-επεξεργασία (co-processing) στην τσιµεντοβιοµηχανία – Πρακτικές ΕΕ
 • Διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων – Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων
 • Διαχείριση και αξιοποίηση ειδικών ρευµάτων αποβλήτων (ιλύες, κτηνοτροφικά, γεωργικά κλπ)
 • Ατυπη Ανακύκλωση
 • Δυνατότητες διάθεσης προϊόντων μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων  – Αγορές για προϊόντα
 1. Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
 • Συσκευασίες
 • ΑΗΗΕ
 • Μπαταρίες
 • ΟΤΚΖ
 • ΑΕΚΚ
 • Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
 • Χρησιμοποιημένα βρώσιμα έλαια
 • Διαχωρισμός στην πηγή / Αυτόματα συστήματα διαχωρισμού από σύμμεικτα
 1. Χρηµατοδοτικά εργαλεία – Οικονομική διάσταση της ΔΣΑ
 2. Θεσμικό Πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων ΔΣΑ ( ΦοΔΣΑ, Αδειοδοτήσεις, Δημοπράτηση Έργων, ΣΔΙΤ κοκ)
 3. Ολοκληρωμένη διαχείριση ΣΑ σε περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (νησιωτικές, τουριστικές, απομακρυσμένες ορεινές)
 4. Μέθοδοι και συστήματα εκπαίδευσης/Ευαισθητοποίησης/Επιβράβευσης πολιτών και payt – Εκπαιδευση και πιστοποίηση δεξιοτητων
 5. Επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής (casestudies) για ΔσΠ και βιοαποβλήτων στην Ελλάδα

10.Τουρισμός, εστίαση, καθαριότητα (littering) και κυκλική οικονομία

11.Διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης

12.Διαδικασίες επίτευξης κοινωνικής συμφωνίας για κατασκευή υποδομών επεξεργασίας